-Yetkin Omaç kimdir?Yetkin OMAÇ

Amatör müzisyen bir ailede müzi?e a??k bir ?ekilde büyümü? bir müzik insan?d?r. Annem bana hamileyken bile kulakl?kla müzik dinletirmi?,ilk performans?m dahi 5 ya??ndayken ailemin amatörce çald??? yerde oldu, i?te o günden bugüne hayat?mdan müzik hiç ç?kmad?.

-Müzik sektörüne nas?l dahil oldunuz?

Müzik sektörüne dahil olu?um k?sa bir tan?t?m filmine müzik yap???m ile oldu. Amatörce kendi kendime u?ra??yordum o zamanlar.

-Geçti?imiz hafta albümünüz ç?kt?. E?itiminizin bu çal??man?z?n olu?mas?nda etkisi oldu mu?

Olmaz m?...Tabii ki fazlas?yla oldu. Özellikle vokal kay?tlar?n? almak ve mixlemek konusunda sadece deneme yan?lmadan edindi?im bir bilgim vard? ve tam bir ba? a?r?s?yd? bu konu benim için. ?stedi?im kayd? ve mixi oturtam?yordum bir türlü. Ama e?itim sonunda nas?l do?ru kaydedip nas?l do?ru mixlemem gerekti?ini biliyordum, yani ne yapmam gerekti?ini tam olarak biliyordum.

-Kendi albüm çal??man?za ba?layana kadar sektörün farkl? alanlar?nda çal??t???n?z oldu mu?

Albüm öncesi hep serbest olarak aranje i?leri yapt?m. Tiyatro oyunu müzikleri, demolar, remixler, aranjeler. ??in teknolojik k?sm?na olan merak?mda o s?ralar iyice artt?.

-Bestelerinizin tamam? size ait. Olu?tururken yaln?zca ilham m? yard?m etti yoksa izledi?iniz size özel teknik bir yol var m??

Tamamen ilham?nda yard?m etti?i oluyor, kendime ait tekniklerimde var. Genelde iki türlü ç?k?yor besteler. Bazen klavye ba??nda kendi kendime çalarken ilham gelmesiyle, bazende haz?rlad???m alt yap?lar üstüne vokal yazarak yani tamamen kafa yorarak. Bir de duygu depom var. Hüzün, sevinç, k?zg?nl?k, co?ku gibi hayat?m?n güçlü duygular?n? ta??yan an?lar?m? kafamda canland?rarak hiç üzüntülü olmamama ra?men melankolik bir beste yapabilirim ya da çok moralim bozuk bir an?mda çok e?lenceli bir beste. Duygusal ?artlanma diyorum ben buna.

-Mixlerinizi de kendiniz yap?yorsunuz. Bize mix tekniklerinizden bahseder misiniz?

??in belkide en çok zaman harcad???m taraf? budur dersem yalan olmaz. Genelde vokali alt yap?ya göre mixlemek yerine alt yap?y? vokale göre mixlemeyi tercih ediyorum. Genel bir denge yakalad?ktan sonra fazlal?klar? ve rahats?zl?klar? ç?kartmak yolunu izlerim ve çok gerekmedikçe ekleme yapmam. Denge iyiyse ses seviyeleriyle pek oynamam çünkü genelde ilk üstün körü yapt???m seviye ayarlar? asl?nda bilinçalt?nda kula??n duymak istedi?i do?ru ayarlar oluyor bence, bundan sonra vokali öne çekmek istiyorsam, arkas?nda onu izleyen enstrüman?n vokale denk gelen frekanslar?n? EQ ile a?a?? çekmeyi tercih ederim. Bu anlamda tam bir EQ manya??y?m, en çok u?ra?t???m ?ey EQ dengesidir. Hatta bir kanalda birden çok EQ kullan?r?m genelde. Tabii ki abartmamaya özen gösteriyorum aksi takdirde ölümcül öneme sahip armonikleri kaybetmek an meselesi. Elektronik bir tarz yapt???mdan dolay? kulland???m sesleri kendim yazmay? da seviyorum, bazen mixte ki problem sadece yanl?? ses seçiminden kaynaklanabiliyor, bu anlamda enstrümanlarda ki ton ve ses seçimini de mixin a?amalar?ndan biri olarak say?yorum. Ve e?er mixle çözemedi?im bir rahats?zl?k varsa dönüp tekrar ton ve ses seçimine göz at?yorum.

-Hangi plug-in ve programlar? kullan?yorsunuz?

Kay?t ve prodüksiyon için Nuendo ve FL Studio ikilisini kullan?yorum. Müzik yap?m? anlam?nda “tracker” kültüründen geldi?imi söyleyebilirim bu anlamda FL Studio tracker mant???na yak?n bir yöntem izledi?inden bana oldukça pratik geliyor, ReWire deste?i ile di?er bütün programlarla çal??abilmesi ve var olan bütün sample uzant?lar?n?(reason'n?n refill'leri dahil) ve nerdeyse bütün pluginleri de açabilmesi(RTAS hariç)büyük rahatl?k ve bu anlamda nerdeyse “aç?k kaynak” bir DAW. Nuendo'nun da kay?t, mix becerisi ve vokal editing i?lerindeki pratikli?ini seviyorum. Özellikle editing becerisi i?imi oldukça kolayla?t?r?yor. Gerçi bu konunun sadece al??kanl?k oldu?unu dü?ünüyorum, kullan?lan programdan çok, en çok hangisine al???ld??? önemli bence. ?nsan hangisine al??k?nsa o ona daha pratik geliyor. Art?k bir çok program profesyonel arzular? kar??layabilir hale geldi çünkü. Bugün bunlar? kullan?yorum ama yar?n sadece ,müzik yap?m al??kanl?klar?m de?i?sin, soundum farkl?la?s?n diye ba?ka programlara da geçebilirim. Benim için öncelik olan ne ile üretildi?inden çok, ortaya ç?kan ürünün kendisidir. Plug-in olarakta waves bundle serisini kullan?yorum,waves'in parametric eq su ve multiband compressor'u favorim ve psp nin pluginleri de enfes özellikle harmonic exciter'?.

-Olu?turmak istedi?inizi en ba?ta m? kurguluyorsunuz yoksa i? ilerledikçe mi sizi yönlendiriyor?

Tamamen kurgusal geli?erek, kafamda çoktan her ?eyi belli bestelerimde var. Genelde o ?ark?lar kafam?n içinde duydu?um ?ark?lar oluyor. S?rf kafamdaki soundu ç?karmak için u?ra?t???m ?ark?lar. Ama deneysel ve rastlant?sal olarak ç?kanlarda oluyor. Örne?in asl?nda yava? bir ?ark? olarak ba?layan ama sonra “acaba ?öyle olsa nas?l olur” deyip denedikten sonra ilk dü?ündü?ümden vazgeçti?im besteler. Alt yap?s?n? yumu?ak ve yava? tasarlay?p, daha sona hareketli ya da orta tempolu bir ?ark?ya dönü?en bestelerimde oluyor.

-Çal??malar?n?zdan en çok benimsedi?iniz/be?endi?iniz hangisi?

Bu konuya objektif bakabilecek son insan?m bence. Hepsini benimsemi? durumday?m, bir bütünün parçalar? olarak görüyorum her birini. Fakat illa birkaç tane söyle dersen “Bu Dünya” adl? parçamla “Me & Myself” adl? parçalar?m? söyleyebilirim. Özellikle “Bu Dünya” neredeyse do?açlama bir ?ekilde geli?ti,sololar? bile dü?ünmedim, tasarlamad?m, do?açlama, tek deneme ve tek kay?t yapt?m ve öyle kald?. O ?ark?y? gerçekten çok özgürce yapt?m akl?mda hiç bir ?ey yoktu diyebilirim.

-Örnek ald???n?z biri var m? ya da var m?yd??

Yunan kompozitör “Vangelis” ilah?md?r. Gerçekten etkilendi?im biri varsa bu adamd?r. Baz? taraflar?m? benzetirim de. Mesela Vangelis asl?nda resim e?itimi alm?? biridir ama hayat?n? müzik çevrelemi?tir, bende zaman?nda müzi?i hobi olarak tutup güzel sanatlara daha profesyonel yakla?may? dü?ünmü?tüm, 1 sene kadar kara kalem e?itimi al?p güzel sanatlar s?navlar?na bile girmi?tim. Ama müzi?e olan sevgimin ve yetene?imin daha çok oldu?unu anlay?nca b?rakt?m. Bunun gibi daha birçok ona benzedi?ini dü?ünü?üm taraf?m var. Mesela bende onun gibi müzi?in teorisinden çok teknolojisini bilirim gibi vs... Hala da s?k? takipçisiyim.

-E?itiminiz çal??malar?n?z?n gerçekle?mesinde size fayda sa?lad? m??

Dedi?im gibi bir ?ekilde çözemedi?im, tecrübe ile edinilmeyecek ya da edinilse bile çok uzun seneler alacak önemli eksiklerimi e?itimimle kapatt?m. Bu anlamda sadece alayl? bir adamken i?in e?itimini alm?? bir adama dönü?mek güzel ve önemli bir fark yaratt? çal??malar?mda. Bundan Birkaç sene önce böyle bir ?ey deneseydim sonuç kesinlikle böyle olmazd?.

-Bundan sonra ki hedeflerinizden bahseder misiniz?


Yapt???m her i?in bir öncekini a?mas? ve sürekli geli?ip, eksiklerimi kapatmak genel hedefim. Ve sadece Türkiye'de de?il uluslararas? pazarda ba?ar?lar kazanmak da uzun vadeli hedefim, bu anlamda film müzi?i yapmak gibi de bir hayalim var. ?lerde yap?mc?l??a soyunup sadece kendi yap?mlar?ma de?il ba?ka cesurca ve farkl? ?eyler yapmak isteyen insanlar?n yap?mlar?na da destek ç?kabilecek güce sahip olmay? arzuluyorum. Ülkemizin müzik al??kanl?klar?n? bir nebze olsun daha seçici hale getirip, yeni insanlara, farkl? ?eylere bak??lar?n? da daha ön yarg?s?z hale getirebilirsem ne mutlu bana. Bunlar tabii ki oldukça uzun vadeli hedefler ve hayaller, ?imdilik tek amac?m insanlara kendimi ve müzi?imi kabul ettirmek. Umar?m çal??malar?m? zevkle dinlerler, en büyük mutlululuk bu olur ?u anda bana.

- Te?ekkür ederiz Yetkin, ba?ar?lar?n?z?n devam?n? diliyoruz..


Şuan Buradasınız Mezunlar?m?z Yetkin Omaç - HPD Ses Mühendisi