Neslihan Engin’in e?itimi nedir?
Ben Bo?aziçi Üniversitesi’nde son s?n?ftayken 1998-1999 ö?retim y?l? Akademi ?stanbul’da Ses Mühendisli?i Bölümü’nün ilk senesiydi. Dolay?s?yla ben bu programda Süden Pamir’in ilk ö?rencilerindenim. Daha Neslihan ENG?N sonra e?itim hayat?na taa 2006’da geri döndüm ve ?TÜ M?AM Sound Engineering&Design Bölümü’ne girdim. 2008’de M?AM’daki e?itimimi tamamlad?m.

Neslihan Engin kimdir? Yapt???n?z i?ler nelerdir?
Akademi ?stanbul’da ald???m 1 senelik e?itimin akabinde Raks Mar?andiz Stüdyolar?’nda staj yapt?m, daha sonra Nezih Ünen ile birlikte onun stüdyosunda çal??t?m. Bir süre kurumsal i? hayat?nda müzik d???nda ba?ka i?lerde çal??t?ktan sonra Candan Erçetin ile çal??maya ba?lad?m. Onun stüdyo çal??malar?n? yürüttüm, aranjör ve besteci olarak albümlerinde yer ald?m. Sahnesinde klavye ve akordeon çald?m. ?TÜ M?AM’daki 2 y?l?m süresince çe?itli kay?tlarda yer ald?m. Nokia Supersound 2007 prodüksiyonu ve K?raç’?n albümü bu i?lerden baz?lar? say?labilir. Müzi?in daha çok “management” taraf?nda yer almak istedi?im için ?u an Elec-Trip Records bünyesindeki sanatç?lar?n menajerli?ini/bas?n ili?kilerini yürütmekteyim (Portecho, Zi Punt, Mira, Norrda, ?stanbul Calling, Techno Roman Project).

Müzisyen yan?n?z var m??
Uzun zamand?r piyano çal?yorum, beste ve düzenleme yap?yorum. Piyanodan klavye ve akordeona kayd?m zaman içinde. Üniversite y?llar?nda Türkiye’nin ilk psychedelic rock grubu olarak bilinen “Siddhartha”da hem sahnede hem de albüm kay?tlar?nda klavye çald?m. Candan Erçetin’in albümlerinde parçalar?m ve düzenlemelerim var. Sahnesinde klavye ve akordeon çald?m. Küçük bir home studiom var. Çe?itli amaçlar için müzik üretiyorum (Kanal D’nin bir yar??ma program?n?n jeneri?i, Filmmor ve Toplum Gönüllüleri sivil toplum örgütleri için spotlar, vb). Ayn? zamanda kendi grubum var. “Neslihan Engin” olarak sahne al?yorum. Kendi ?ark?lar?m? piyano çalarak söylüyorum. Grupta davul, bas ve trompet var. Bir quartet gibi t?nl?yor yer yer. Ama asl?nda singer/songwriter konseptinde Türkçe sözlü pop ?ark?lar?.

Bugüne kadar i?te bu benim sound’um dedi?iniz i? nedir?
“??te bu benim sound’um” diyecek kadar üstüne basa basa belirtemem ama Candan Erçetin’in Frans?zca chanson’lardan olu?an albümünü (Candan Chante Hier Pour Aujourd’hui) yaparken ho?land???m sound’lar yakalamaya çal??m??t?m. San?r?m bu çal??may? örnek gösterebilirim.

Çal??t???n?z isimler aras?nda en uyumlu oldu?unuz ki?i veya ki?iler kimler?
Son dönemde daha çok “artist management” alan?na do?ru yöneldim. Bu kez de sanatç?yla direkt olarak müzikal anlamda de?il, müzi?in olabildi?ince geni? kitlelere ula?mas? ad?na çal???yorum. Birlikte çal??t???m tüm gruplarla uyumlu bir ?ekilde i?lerimizi yürütüyoruz.

Dünya da örnek ald???n?z, etkilendi?iniz i? nedir?
Son y?llarda The Killers, Interpol gibi gruplar?n sound’unu kendime yak?n buldu?umu söyleyebilirim. Çok çe?itli isimlerden etkileniyorum tabii, Led Zeppelin’den Eric Satie’ye, Jeff Buckley’den Cassandra Wilson’a, The Smiths’ten Hot Chip’e birbirinden farkl? birçok janrda müzik üreten isim beni etkiliyor.

?çinde bulunmaktan en çok zevk ald???n?z i? hangisi oldu?
2007 yaz?nda Nokia Supersound projesi kapsam?nda M?AM’da yap?lan prodüksiyonda prodüktör asistan? olarak epey i?e el atm??t?m. 9 grup için parçalar? en ba?tan ortaya ç?kard?k. K?sa bir zaman diliminde 9 ayr? grubun prodüksiyonunu yapmak hem stresli hem de çok zevkli oldu. Ortaya keyifli bir albüm ç?kt?.

Sahnesini çok be?endi?iniz bir Türk sanatç? var m??
Duman, Mor ve Ötesi, Hayko Cepkin gibi isimlerin sahnesini izlemek gayet keyifli. Biraz reklama girecek ama dans etmek isteyenler için menajerli?ini yapt???m gruplardan biri olan Portecho’nun sahnesinden bahsetmeden geçemeyece?im. :)

Peki son dönemdeki bu dijital masa tutkusu hakk?nda ne dü?ünüyorsunuz?
Bunun bir tutku olup olmad???ndan emin de?ilim :) Asl?nda san?r?m analog masa bir tutku. Dijital müzik prodüksiyonu ve kay?t teknolojileri elbette bir çok i?i kolayla?t?r?yor ve k?salt?yor ama günün sonunda sanatç?n?n sahne performans? ve kimli?i onu kal?c? k?l?yor. Stüdyoda kalmaya karar vermi? olsayd?m kesinlikle analog ekipmanla çal??may? tercih ederdim. Masa dijital olsa dahi harici ekipman? olabildi?ince analog tutmaya çal???rd?m. Özellikle kompresyon ve equalizasyon için analog ekipman?n hayati de?er ta??d???n? dü?ünüyorum. Hala baz? stüdyolarda SSL’in içinden geçirmeden Protools’a kanal sokulmuyor. Bu bak?? aç?s?n?n kesinlikle fark yaratt???na inan?yorum.

Son olarak ileriye dönük projelerinizden bahseder misiniz?
Artist management konusunda ilerlemeye devam edece?im. Yurtd???nda ses getirecek ve tan?t?lmay? bekleyen çok iyi Türk müzisyenlerimiz var. Her ne kadar e?itimim bu alanda olsa da stüdyoda birebir ses mühendisli?i yapmay? ?imdilik dü?ünmüyorum. Çe?itli amaçlar için müzik üretmeye devam edece?im (umar?m home studio’mu daha iyi bir hale getirebilirim bu arada). Kendi ?ark?lar?m? daha geni? bir dinleyici kitlesine ula?t?rmak için daha çok konser verip, uzun vadede onlar? yay?nlamay? planl?yorum.


Şuan Buradasınız Mezunlar?m?z Neslihan ENG?N - Müzisyen