Bugüne kadar i?te bu benim sound’um dedi?iniz i? nedir?Serhat DEN?Z

2006 y?l?nda Yeni melek gösteri merkezindeki Rock’n dark finalindeki Lityum performans? ve bu sene Beyo?lu pulp’taki kaçak konseri kesinlikle sound’umu yak?n olarak yans?tm??t?r.


Prestij olarak sizce yapt???n?z en büyük i? nedir?

E?itim tercihi anlam?nda piyasadaki basit kurslar yerine gerek teknoloji gerekse tecrübeli e?itim kadrosundan dolay? GSITM’i seçmem hayat?mda yapt???m en iyi ?ey oldu e?itim ac?s?ndan.
?? olarak bakt???m?zda ise Murat Verdi’nin albümünü kay?t etmek gerek tecrübeli insanlarla beraber olmak kay?t a?amas?ndaki ö?rendi?im herseyi peki?tirmem aç?s?ndan büyüklü?ü benim için hiçbirseyle k?yaslanamaz.


Müzisyen yan?n?z var m??

Evet, Uzun zamand?r ba?ta gitar olmak üzere davul ve k?sa bir zaman bas gitar çald?m.Bunlar?n getirisi benim için büyük avantaj oldu.


Kimlerle çal??t?n?z ?u zamana kadar ?

Lityum,Kaçak, Öztürk,Kre?,The Doors Experience(aus),Murat Verdi,Murat Net ve ad?n? hat?rlayamad???m daha birçok sanatç? ve grupla çal??t?m.


Genelde sanatç?y? memnun etmek zordur. Peki sahnedeyken sanatç?larla ileti?im için bir yöntem takip ediyor musunuz?

Kendimi grubun bir eleman?ym?? gibi hissettirdi?imde sahne öncesi ileti?im inan?lmaz bir ?ekilde rahatl?yor. Daha öncede söylemi?tim müzisyenlik yan?m?n getirisi oldu diye ?


Çal??t???n?z isimler aras?nda en uyumlu oldu?unuz ki?i veya ki?iler kimler?

Okulda kendisinden çok ?ey ö?rendi?im Oben F?st?ko?lu ve Ça?an Tunal? uyumlu çal??t???m insanlar aras?nda…


Çal??t???n?z ki?iler aras?nda kimin soundunu kendinize yak?n buluyorsunuz?

Uzun süredir beraber çal??t???m Lityum grubunun soundunu kendime gayet yak?n buluyorum.


Dünya da örnek ald???n?z, etkilendi?iniz i? nedir?

Buna öncelikle Türkiye’den bir örnek vereyim, Kuruçe?me Arenada olan daftpunk konseri…

Neden?

Çünkü yapt?klar? ???k oyunlar? ak?l sa?l???n? zorlayacak boyuttayd?.


Sizce Türkiye’de ki ekipmanlar yeterli mi? Yani sizi veya sanatç?lar? doyurabilecek düzeyde mi?

Asl?nda bu soruya ?öyle cevap vermek istiyorum. Ekipmanlar de?il de masa ba??nda duran ki?inin bilgisi müzisyeni doyurabilecek seviyede mi?


Sahnesini çok be?endi?iniz bir Türk sanatç? var m??

?ebnem Ferah olarak kullanmak istiyorum oyumu.? Show anlam?nda çok fazla bir içerik olmasa da bence sahnedeki duru?u ve elektri?i sahneyi yeteri kadar dolduruyor.


Peki sizi di?erlerinden ay?ran özellikleriniz nelerdir?

Gerek müzisyen olu?um, so?ukkanl? bir ?ekilde yerinde karar verebilmem ve di?er arkadaslar?m gibi GSITM’li olmam


Her hangi bir grupla çal??madan önce veya çal???rken onlar?n sounduna direk etki ediyor musunuz? Mesela grupla kafa kafaya verip bunu böyle ?unu ?öyle yapal?m havas?nda muhabbetler oluyor mu?

Bence grubun performans? ba?lad???nda bizimde performans?m?z ba?lam?? demektir. Gerek sound gerekse ???k olarak grubun seyirciye yans?tmak istedi?i ?eyi kendi bilgim ve art?lar?mla bütün konser boyunca performans halinde olarak yans?t?yorum.


Tercih etti?iniz veya kulland???n?z setup nedir? Neler kullan?rs?n?z?

Stüdyoda çal???rken tabi ki Macintosh bilg. ?le Protools HD sistem vazgeçilmezimdir. Live anlam?nda ise genelde kiralama ?irketlerinin ne temizlikte cihaz getirece?i belli olmuyor.Yani kaderimize raz? oluyoruz.


Peki son dönemde ki bu dijital masa tutkusu hakk?nda ne dü?ünüyorsunuz…


Her ?eyin bir arada olmas? bence guzel. Fakat daha önce dijital altyap?s? yoksa kullanan ki?ide tam bir ba?belas? haline gelebiliyor. Ba?larda bana da çok kötü gelmi?ti.Ama ?uan herhangi bir sorunla kar??la?m?yorum. Her ?eyin bir al??ma al??ma sureci var.


Şuan Buradasınız Mezunlar?m?z Serhat Deniz - HPD Ses Mühendisi