Efe Demiryo?uran kimdir? Efe DEM?RYO?URAN

%50 Mesleki %50 ki?isel bak?? aç?s? ve tavr? olan birisiyim, hangi aç?dan soruyorsunuz?  Ki?isel yönümü soruyorsan?z gönül adam?y?m diyebilirim. Yapt???m i?te de öyle.. Asl?nda beni ba?kalar?n?n yorumlamas?n? isterim  Müzik adam?y?m ama sahnede ön planda olmak istemedim, neticede seni görmek isteyen görür, göze parmak sokmaya gerek yok.

Mesle?e nas?l ba?lad?n?z ve kaç y?ld?r bu sektördesiniz?

?lkokula giderken bir kursta ba?lama çalmaya ba?lad?m.Daha sonra klavye, gitar derken bas gitara geçtim ve bir daha müzik hayat?mdan hiç ç?kmad?. Üniversite boyunca amatör gruplarda bas gitar çalmaya devam ettim. ?stedi?imiz müzi?i yaparken para da kazanal?m dedik.2000 y?l?nda bunlar yetmez oldu, kendimi bu konuda bir e?itimim olmad??? için geli?tiremeyece?imi fark ettim. ?zmir’deydim ve yapabileceklerim bitmi?ti. ?stanbul’a geldi?imde Akademi ?stanbul bro?ürü ald?m ve ilgimi çekti. Süden Pamir’le görü?tüm ve bana bu i?i yapabilece?imi gösterdi. Ziraat okurken her?eyi b?rak?p ?stanbul’a geldim ve 2000 y?l?nda Akademi ?stanbul’da Süden Pamir’in ö?rencisi olarak e?itimime ba?lad?m. E?itimin ilk y?l?n?n sonunda staj yapt???m yerde i?e al?nd?m. 8-9 y?ld?r da bu i?i yap?yorum.

?imdiye kadar kimlerle çal??t?n?z?

Oldukça kabar?k bir liste olur bu. Ebru Günde?, Mahsun K?rm?z?gül, Emrah, Muazzez Ersoy, Ata Demirer, Seferad, Natalia, Nez’le %100Nez, Raga Oktay, Ezginin Günlü?ü – hala sahnede beraber çal???yoruz-, Bar?? Akarsu, Y?ld?z Tilbe, Y?lmaz Erdo?an’n?n ?iir albümü,Beyaz Melek film müzikleri çal??malar?mdan baz?lar?.


Yapt???n i?ler aras?nda seni en çok ifade etti?ini dü?ündü?ün çal??ma hangisi?

Baran Çak albümünü yap?yorum ?u an. Mesleki olarak en ba? s?raya oturtabilece?imi dü?ünüyorum. Destur’la 2006’da piyasaya ç?kan albümde de i?imi çok özgürce yapt?m. E8 Project’te de baz? parçalar?n kay?t ve mixlerini yapt?m. O i?in bütününde de üstün performans gösterildi?ini dü?ünüyorum.

Peki yapt???n pek çok i?ten bahsetmene ra?men hepsinden “beni ifade eden” diye bahsetmemenin sebebi nedir?

Asl?nda Türkiye’de bu bir oyun ve kurallar? var. Yapt???n her i?i benimsemek zorunda de?ilsin ama ses mühendisi isen gerekeni yapmak ve ortaya en iyi i?i ç?karmak zorundas?n. Oyunu kurallar?na göre oynad?m, o yüzden de sahiplenmiyorum, i?in asl? bu. Oyunun kurallar?n? belirleyecek ve oynatacak olan insanlar?n da ses mühendisleri oldu?unu dü?ünüyorum. San?r?m bu yapt???m?z i?lerin diyeti, buna bildiklerini ö?retmek dahil.

Kendi yapt???n i?leri dinliyor musun?

Hay?r, yapt???m de?il benimsedi?im i?leri dinlerim. Hatta dinletirim de

Bildiklerini ö?retmek dediniz, e?itimci olmak gibi hedefleriniz var m??

Evet, bu güne kadar hep kendimle u?ra?t?m. Art?k bildiklerimi ba?kalar?na aktarmak istiyorum. Klasik olacak ama a?aç dikmek gibi diyelim. Aktarabilece?im o kadar çok ?ey varken s?rf üniversite diplomam olmad??? için akademik alanda çal??ma imkân?m olmuyor.

Okullu olman?z sektörde ne gibi avantajlar sa?lad??

Asl?nda zaman içinde gördüm bu fayday?. Okul bilgileriyle i?e dönü?ürken edinilen bilgiyi uyarlamam zaman ald?. Ama okulda ö?retilenler sayesinde, hiçbir ?ey bilmeyen birinin 10 y?lda edinece?i deneyimi ben 2 y?lda tamamlad?m, okulun bu aç?dan önemi çok büyük.

Sound’unuzu olu?tururken nas?l bir yol izliyorsunuz?

Öncelikle elimdeki materyal çok önemli. Besteler kimin, hedef kitle kimler gibi önemli noktalar var. Asl?nda ba?lang?ç noktas? bu. Örne?in çocuk ?ark?s? olacaksa ayr?, arabeskse ayr? dü?ünmek gerekece?i için öncelikle müzi?in amac?n? bilmek gerekiyor. Ona göre kendi dokunu?lar?m? katmaya çal???yorum. Yani yapan-alan ki?ilerin kim olduklar? en önemli unsur. Sahnede soundumun çok özel oldu?unu dü?ünmüyorum. ?? stüdyoya gelince farkl?.Çok kay?t yapmak iyi mix  yapmay? ö?retiyor. Çok kay?t yapt?m ama art?k mixe yo?unla?may? tercih ediyorum. Dijital teknolojiyi iyi kullanmak soundun özel olu?unu ba?latan nokta asl?nda. Analog-dijital çevrimini iyi yapmak, i?lemcileri iyi seçmek de i?in ba?lang?c?. Bunun fark?nda olmak gerekiyor. ??in alfabesini unutmadan ?ekillendirmek laz?m.

Konserlerde kulland???n?z ya da tercih etti?iniz setup nedir?

Genelde Anadolu’da oldu?u için burdan bir?ey götürmüyoruz. 48 kanal bir masa, gate’ler, kompresörler, EQ’lar diyebilirim. Müzi?ini iyi bildi?im insanlarla çal??t???m için neler gerekebilece?ini biliyorum ve imkanlarda ne varsa gerekeni bunlarla elde etmeye çal???yorum. ?u marka bu model gibi tercihlerim yok. Önemli olan eldeki imkanlarla ne kadar iyi’yi sa?layabiliyor oldu?unuzdur diye dü?ünüyorum. ?mkanlar?n?z her yerde en iyi düzeyde olmayabilir, bu noktada sanatç?y? da memnun edebilmek i?in bir parças?ysa, aradaki güven ve inanç çok önemli.

Nas?l bir kay?t konfigürasyonuz var?

Kendi stüdyomdan bahsetmem gerekir. Lynx Aurora 8 AD/DA, FF 800 interface, PreSonus Digimax FS Preamp, TL Audio Preamp, AllenHeath mixer kulland???m?z cihazlardan baz?lar?. Tüp ve analog kompresörlerle mikrofonlar? da seviyorum, s?cakl?klar? ho?uma gidiyor. Pro Tools’un konfigürasyonu ile y?llarca çal??t?m, art?k Logic kullan?yorum. Sa?lad??? imkanlar daha iyi çünkü.

?leriye dönük projelerinizde neler var?

Bugüne kadarki en büyük hedef buray?, HaremS’i ( Harem Sound) olu?turmakt?.sürekli olarak yeni projeler geliyor ve çal???yoruz. Bundan sonra da kendime özel çal??malar  yapmak ve prodüktörlük üzerine yo?unla?mak istiyorum. Bu i?in gerçekte nas?l oldu?unu görmek ve ö?renmek gerekir bence. Bu noktaya geldi?imi dü?ündü?ümde tekrar konu?ubiliriz

Çok te?ekkür ederiz..


Şuan Buradasınız Mezunlar?m?z Efe Demiryo?uran - HPD Ses Mühendisi