Sizin 2007 y?l?nda en çok konser yapan live sound engineer oldu?unuz söyleniyor?

T.S.:San?r?m evet. Bir y?l içinde 300'ün üzerinde konser yapt?m. Tam rakam? bilemiyorum tabi.

Kimlerle çal??t?n?z?

T.S.:Emre Ayd?n, Gripin, Vega, Göksel, Manga, Dandadadan ve bunun d???nda birçok ekstra konser yapt?m.

Bu yo?unlukta ba??n?za birçok ilginç olay gelmi? olmal??

T.S.:Aç?kças? ba??ma gelmeyen kalmad?.

Kaç y?ld?r bu sektördesiniz,sektöre giri?iniz nas?l oldu?

T.S.:8 y?ld?r sound engineerlik yap?yorum, öncesinde müzisyen olarak bu i?in içindeydim. Davul, basgitar, gitar, keyboard, sntyz hatta çelloya kadar birçok enstrüman denedim. Daha sonra aray???m?n sound oldu?unu anlad?m ve Akademi ?stanbul (?imdiki ad?yla Galatasaray ?TM) ses mühendisli?i diploma program?na kat?ld?m.

Okullu olman?z sektörde ne gibi avantajlar sa?lad??

T.S.:Deneme yan?lma yöntemiyle 10 y?lda ö?renebilece?inizden fazlas?n?, iki y?l içerisinde teorik olarak ö?reniyorsunuz. Bu büyük bir avantaj fakat ilk y?llar gerçekten çok zordu, piyasada bu i?in okulu olamayaca??na dair güçlü bir inanç vard?.

Peki bugüne kadar neler yapt?n?z?

T.S.:?lk olarak Bronx, Kemanc? gibi mekânlarda ses teknisyenli?i yapt?m, bunun d???nda 8 y?ld?r yap?lan festivallerin hemen hepsinde görev ald?m san?r?m. Salsa festivalinden Rock'n Coke'a jazz festivalinden H2000 e akl?n?za ne geliyorsa. Ayr?ca Dorian, 110, Gökhan K?rdar, Vega, Manga, Emre Ayd?n, Gripin, Yal?n, Göksel, Dandadadan gibi Türk gruplar? haricinde, Zoot Women, Tied and Ticket Trio, Allen Alien, Eivin Aarset, Baxter, Gasgas, Juliet, Camuflage, Richie Hawtin gibi ve ismini ?u an hat?rlayamad???m birçok isimle de çal??ma f?rsat?m oldu.

Bu isimler içerisinde çal???rken en keyif ald???n?z gruplar kimlerdi?

T.S.:Dandadadan ile çal??mak çok keyifliydi. Tam bir canl? performans grubu, di?er isimleride bi kenara atamam tabi ki. Biri d???nda!

Kim oldu?unu merak etmiyoruz. Peki yabanc? gruplarla, Türk gruplar aras?nda gözlemledi?iniz ba?l?ca farklar neler?

T.S.:Do?ruyu söylemek gerekirse yabanc?lar?n i?i ciddiye al??lar? biraz farkl?, Türk gruplar? baz? noktalarda kendilerinden ödün verirken, yabanc? gruplara bunlar? teklif bile edemezsiniz. Tabi bunun sounda etkisi çok büyük.

Sizin için özel bir soundunuz oldu?u söyleniyor. Soundunuzu olu?tururken nas?l bir yol izliyorsunuz?

T.S.:Birçok engineerin aksine ben önce kendimi grubun içine koyuyorum, grup elemanlar?ndan biri gibi dü?ünüp ne yapmak istediklerini analiz ediyorum. Sonra kendi müzikal kimli?im do?rultusunda soundu olu?turuyorum ama en önemli ?ey grubun müzi?ini do?ru ?ekilde ifade edebilmesini sa?lamak.

Konserlerde tercih etti?iniz veya kulland???n?z set up nedir?

T.S.:Yan?mdan hiç ay?rmad???m bilgisayar?m, ses kart?m ve protools um var öncelikle. Soundcheck öncesi monitör veya PA tune'u yaparken ve konser s?ras?nda, sistemi real time analiz etme olana?? sa?l?yor bana ve tabi ki her konserde kay?t al?yorum.Bu, müzisyenler ve benim için hatalar?m?z? görebilmemiz ad?na çok yard?mc? oluyor.Bunun d???nda kiralama ?irketinde çal??mad???m için sabit bir setup saymak biraz güç.

Peki son dönemde ki bu dijital masa tutkusu hakk?nda ne dü?ünüyorsunuz?

T.S.:Bu çok normal. Daha ucuz, daha küçük ve ayarlar?n?z? kay?t edebilme ?ans?n?z var. Ama bir o kadar da tehlikeli olabiliyor, küçük bir ekran?n içinde birçok parametreyi kontrol etmeniz gerek, digital altyap?n?z yoksa ya da neyin nerde oldu?unu bilmiyorsan?z ba??n?z belada demektir. Bende her ikiside var Allah'tan :)

Türkiye'de sizin haricinizde çal??malar?n? be?endi?iniz ses mühendisleri kimler?

T.S.:?? ciddiyetine ve sounduna sayg? duydu?um Volkan Gürkan, teorisine çok güvendi?im Oben F?st?ko?lu, sahip oldu?u geni? müzik kültürü ve yetene?iyle ileride çok önemli yerlerde olaca??na inand???m Ça?an Tunal? ilk akl?ma gelen isimler.

Son olarak ileriye dönük projelerinizden bahseder misiniz?

T.S.:Yak?n zamanda NOISEIST'i kurduk (bir production ?irketi) Ça?an'la beraber ?u s?ralar kay?t stüdyosuyla u?ra??yoruz. Onun haricinde yo?un olarak konser trafi?ide devam ediyor tabi.


Şuan Buradasınız Mezunlar?m?z Tufan Sökmen - HPD Ses Mühendisi