Ozan KURTULU?Ozan Bey öncelikle sitemizde Süden Pamir'in ders notlar?ndan derledi?iniz bir k?sa digital kitap bulunmakta, hepimize katk?s? bulunan bu çal??man?z için ayr?ca size te?ekkür ederiz.

1- Müzik sektörüne nas?l dahil oldunuz?

Ozan Kurtulu?: Sektörde çal??ma hayat?m Suden Pamir ile ba?lad?.

2-E?itimin sektördeki yerinize veya bilgi ve becerinize katk?s? nedir?

O.K.:Ben küçük ya?lardan beri müzi?e a????m, sonra müzik teknolojisi okumaya karar verdim.En ba?ta mühendis olmak gibi bir niyetim yoktu,ses ilmini ö?rendikçe konuya ilgim artt?,çok çekici gelmeye ba?lad?. Okulda ald???m temel ses fizi?i dersleri çok faydal? oldu.

3- Daha önce pop piyasas?ndan ba??ms?z olan projelerde görev alman?z, bir pop prodüksiyonundaki çal??ma sisteminizi nas?l etkiledi?
O.K.: ?öyle bir örnekle anlat?y?m;Nem grubunun 'Güne?te yaln?z' albümü hayat?mda en keyif ald???m en inand???m i?ti,müzikal olarak çok samimiydi,bir mühendis olarak müzi?i hissetmenin ne oldu?unu bu i?te daha iyi anlad?m,bu benim için çok önemli.

4- Türk pop müzi?inde olu?an yeni soundlar hakk?nda ne dü?ünüyorsunuz?

O.K.: Türkiye'de yeni bir sound geli?ti?ini dü?ünmüyorum, sadece birtak?m konseptlere adaptasyon denemeleri yap?l?yor. Maddi kayg?lar yeni ve kendimize has i?lerin yap?lmas?n? zorla?t?r?yor.

5-Metamorfoz'un dahil oldu?unuz kay?t sürecinden bahseder misiniz?

O.K.: Tarkan'?n kimseye ihtiyaç duymadan kendini motive edebilmesi, s?n?rlar?n? çok iyi bilmesi ve çok çal??kan olmas? sadece kendisinde gördü?üm özelliklerdir.Hal böylece olunca onu aksatmamak için bana dü?en; i?imi h?zl? bir ?ekilde yap?p ona kay?t için gerekli ortam? haz?rlamak oldu.Mikrofona ne zaman yak?nla?aca?? ve uzakla?aca??n?,sa??ndan,solundan söyleyerek nas?l bir etki edebilece?ini gayet iyi bilmesi ayr?ca i?in kalitesini ve çal??ma ko?ullar?n?n kalitesini artt?rd?. Vokal kay?tlar?nda mikrofon olarak M149 kullan?ld?. Summit TLA 100 ve Tube Tech kompresörler ve Avalon AD 2022 dönü?türücü kullan?ld?.

6- Prodüksiyonlar?n farkl? a?amalar? neden farkl? yerlerde yap?l?yor, bu durumu metamorfoz albümünde hangi de?i?kenleri belirledi?

O.K.: Aranjörler ya da sanatç?lar farkl? stüdyolarda çal??mak isteyebiliyorlar. Asl?nda bu durumlar i?in ba??nda tam olarak ne istedi?ini bilen güçlü bir prodüktörün olmamas?ndan kaynaklan?yor. Ba? elemenlar biraz kafalar?na göre karar veriyorlar,prodüktör çok ciddiye al?nm?yor asl?nda. Bir de sektörün çok büyük maddi sorunlar? insanlara bu tür taklalar att?rabiliyor.?nsanlar arabalar?n? sat?p albüm yapar hale geldi...

Tarkan'?n albümünde ise dinamikler biraz daha farkl?yd?, detaya girmek istemiyorum.

7- Tarkan'?n özellikle istedi?i cihaz tercihleri var m?d?r, nelerdir; en sevdi?i mikrofon veya sound prosesör tercihleri, çal??ma saat terchleri nelerdir?

O.K.: Yok,genelde mühendisler ve aranjör onun için en uygun oldu?unu dü?ündükleri ekipmanlar? belirliyorlar. Çal??ma saatlerine gelince Tarkan ak?am 7-8 gibi ba?lamay? seviyor, o gün ne zaman b?rakaca?? belli olmuyor, k?smet...

8- Tarkan için nas?l bir kay?t konfigürasyonu haz?rlad?n?z?

O.K.: Ben onun performans? için ?öyle bir setup yapt?m;M149,Avalon,Manley komp., Benchmark ADC.

9-Tarkan mühendisleri nas?l yönlendirir, ileti?imi nas?ld?r?

O.K.: Genelde yoruma ihtiyaç duydu?u zaman bizlerden yard?m ister,ve bütün ekibin 'tamam' dedi?i uygulan?r.

10-Türkiyede'ki mastering teknolojisi hakk?nda ne dü?ünüyorsunuz?

O.K.: Sektörde 'ben mastering' mühendisiyim diye dolanan bir sürü bo? adam var ve bu adamlar?n birilerini ikna ediyor olmas? önemli bir sorun.

Sektördeki mastering teknolojisini konu?acak olursak Ça?lar Türkmen, Bar?? Büyük ve Ayhan Say?ner gibi bu alanda i?ini çok iyi yapan insanlardan bahsetmemiz gerekir. Bu ki?ilerin yurt d???ndakilerden tek fark? , bu büyük bir fark de?il,400.000 poundluk mastering odalar?n?n olmay???.

 


Şuan Buradasınız Mezunlar?m?z Ozan Kurtulu? - Ses Mühendisi