Ça?an Tunal?

Sektöre nas?l dahil oldunuz?
Ça?an Tunal?:5 y?l önce Süden Pamir'in 'audio engineering' e?itimine kat?l?p ard?ndan bir kay?t stüdyosunda i?e girerek ba?lam?? oldum.
Sizce en çok keyif ald???n?z i?iniz hangisi oldu?
Ç.T.;2007 y?l?nda Tobby Allington (Richmond Studios sahibi ve ba? mühendisi) ile beraber Mikael'in albümünde çal??t?m. Bence albüm iyi de?ildi ama Allington ile çal??mak büyük bir keyif idi.
Bize mix tekniklerinizden bahseder misiniz?
Ç.T.;Her zaman kayd?, mixte duymak istedi?im gibi yapar ve düzenlerim, dijital masa kullan?yorum ve pro toolsa analog ekipmanlar girerek miksimi zenginle?tiriyorum ve mutlaka mix buss kompressör Ça?an Tunal?kullan?yorum.
Hangi plugin ürünlerini kullan?yorsunuz?
Ç.T.;Reverb plugini olarak revibe ve TL space,dinamik islemci olarak;smack,wave arts,mcdsp ML 4000, ?zotope ozone ve universal audio ürünlerini kullan?yorum.Mix saturator olarak psp yi çok tercih ediyorum. Guitar rig ve ampeg de vazgeçilmezlerim aras?nda.
Gitar yaz?l?mlar?ndan memnun musunuz?
Ç.T.;Birtak?m ?artlara ba?l? olmak kayd?yla onlar?n verebilece?i çok imkan var; mesela  temiz tonlarda bir sorun kesinlikle hissettirmiyorlar. Fakat a??r? drivel? ve sempatik bir sound istiyorsan sana o kadar?n? veremediklerini dü?ünüyorum.
Türkiye'de birçok stüdyoda çal??t?n?z,en çok verimi hangisinden ald?n?z?
Ç.T.;Kendi stüdyomda çok rahat ediyorum, insanlarla kolay bir ileti?im kurabiliyorum. ?maj'?n stüdyosu da tabi ki çok iyi fakat bana fazla endüstriyel, so?uk ve ruhsuz geliyor.
Ruh demi?ken; bir sanatç? teknik olarak olumsuz diyebilece?iniz herhangi bir ?ey talep etti?inde onu nas?l ikna ediyorsunuz, müzisyene müdahale ediyor musunuz?
Ç.T.;?lk önce bana göre do?ru olan? ayr?nt?l? bir ?ekilde anlat?yorum ve güven duymas?n? sa?lamaya çal???yorum. E?er ?artlar uygunsa hem sanatç?n?n dedi?ini hem de kendi istedi?imi yap?p sanatç?ya kar??la?t?rma f?rsat? sunuyorum ve ona yanl?? bir bilgiden kaynaklanan bir hata yapt???n? ispat etmeye çal???yorum.Sanatç?ya yerine göre müdahale edenlerdenim, tabii bu durumun bir sürü ?art? var.
Olu?turaca??n?z soundu ba?tan m? hayal edersiniz, yoksa i? ilerledikçe mi kurgulars?n?z?

Ç.T.;Soundu grup üyeleriyle beraber bir dizi toplant? yaparak ba?tan belirliyoruz. Birtak?m benzetmeler yaparak ne istedi?imizi tan?ml?yoruz. Ama sounda müzikal kimli?imin etkisi mutlaka oluyor.
Nas?l bir kay?t konfigürasyonu tercih ediyorsunuz?
Ç.T.;Kesinlikle bir Mac ve Pro Tools HD veya LE kullan?r?m. Düzgün lambal? pre-ampler, apogee rosetta AD dönü?türücüler,Genelec 8040 monitör,Neumann ve Sennheisser mikrofonlar.Özel ve klasikle?mi? ya da klasikle?meye aday dinamik i?lemcilere çok önem veriyorum.
Dünyada örnek ald???n?z yap?mc? ve mühendisler kimlerdir?
Ç.T.;Daha çok hem prodüktörlük hem de mix mühendisli?i yapan ki?ileri seviyorum. Nigel Godrich favorimdir. Rock soundunda Brandon O'brien ve Steve Albini'yi be?eniyorum.
?çinde bulunmaktan en çok zevk ald???n?z i? hangisi oldu?
Ç.T.;Mor ve Ötesi grubunun Büyük Dü?ler albümünde kay?t asistanl??? ve stüdyo teknisyenli?i görevlerinde bulundum. Bu albüm çok iyi oldu. Benim için Türk müzik sektöründe mühendislik aç?s?ndan bir e?ik oldu. Tarkan Gözübüyük ve Volkan Gürkan'la çal??mak büyük bir keyifti ve önemliydi benim için.Bu albüm bana bu ülkede en az?ndan i?ini do?ru yapan ve bunda zevk alan insanlar oldu?unu gösterdi. Daha öncesinde i?ini bu kadar ciddiye alan birilerine rastlamam??t?m ve bu bana çok olumlu ?eyler katt?.
Stüdyo mühendisli?i d???nda ba?ka alanlarda çal???yor musunuz?
Ç.T.;Canl? performansla ilgileniyorum. ?u s?ralar Alem, Gece Yolcular?, Üç nokta bir, Dandanadan ve Kupka ile çal???yorum.
Hedeflerinizi bize anlat?r m?s?n?z?
Ç.T.;Kay?t Prodüktörlü?üne soyundu?umu belirteyim önce.Kupka ve Alem gruplar?yla çal???yorum. ?ki grupla da yapt???m?z projelerden çok umutluyum. Umar?m yak?nda onlar? müzik severler tan?maya ba?layacak.
Gruplar hakk?nda biraz daha detay alabilir miyim?
Ç.T.;Kupka üç ki?ilik bir post-rock grubu diyebilirim. Çok iyi müzisyenler, kay?t esnas?nda hep beraber ak?p gidebiliyoruz, kendimi grubun dördüncü eleman? gibi hissedebiliyorum.Alem'in soundu uluslararas? standartlarda diyebilirim, uzun zamand?r profesyonel müzisyenlik yapan insanlardan meydana geliyor. Daha bizden vokal yap?s? olan bir grup ve çok s?k? rock tu?eleri var. Çok i? yapacaklar?na inan?yorum.


Şuan Buradasınız Mezunlar?m?z Ça?an Tunal? - Ses Mühendisi