E??T?M MODEL?

Ses Mhendisli?i Blm - E?itim Modeli
ADIM 1- SES F?Z???

E?itimin ilk ad?m?nda ses enerjisini meydana getiren fiziksel zellikleri irdeleyerek, gzle grlmeyen ses enerjisine, de?i?en ko?ullar?n, etkisini inceleyebilme, i?lemlerin sonular?n? ngrebilme yetene?i kazand?r?l?r.

ADIM 2- PS?KO-ALGI

Mzik, bir ba?ka kitle taraf?nca grlt olarak tan?nabiliyorsa, mzi?i sunaca??m?z kitlenin alg?s?n? incelemek gerekir. Ya?ad???m?z srece bizimle birlikte geli?en referanslar?m?z? tan?mlayan disiplin psiko alg?d?r. Geli?imimizin ikinci ad?m?nda sanat? ve dinleyiciyle empati kurabilme yetene?imizi geli?tirece?iz.

ADIM 3- AKUST?K

Ses enerjisinin ya?ad???m?z meknlar?n yzey yans?malar?n? inceleyen bilim dal? akustiktir. E?itiminizin nc ad?m?, mzik performans?na ya?ad???m?z meknlar?n etkisini inceleyerek, hayal etti?imiz soundlara ula?abilmemizi sa?lar.

ADIM 4- ANALOG TEOR?

Sinyali cihazlar ierisinde maniple etmek iin, ses enerjisi elektrik enerjisine dn?trlr. Drdnc ad?m sinyal ak???, fx ve ses i?lemcilerinin elektrik enerjisine dn?m? sese etkilerini ve i?lem s?ras?n? inceler.

ADIM 5- D?J?TAL TEOR?

Ses, kay?t, edit veya geri retim iin dijital donan?m ve yaz?l?mlara aktar?ld???nda "0" lar, "1" ler silsilesine evrilir. ?ki basamakl? sistemlerin i?lem kapasitelerini inceleyen disiplin dijital teoridir. E?itimin be?inci ad?m?nda, h?zla ilerleyen ve geli?en teknolojileri takip edebilmek iin ikili sistemlerin al??ma mant???na hakim olaca??z.

ADIM 6- KONSER S?STEMLER?

Alt?nc? ad?m mzi?imizi, sahne zerinde bir performansa dn?trmek istedi?imizde olu?abilecek sound tasar?m rnekleri, problemler ve zmlerini kapsar.


Şuan Buradasınız Ana Sayfa