DERSLER

Music Production

nite 1: Sanat Felsefesi:
Bu nitenin Amac?; Popler Kltr  Ve Popler Kltrn Ieri?ini Olu?turan ?elere Bir Giri? Yapmakt?r.  Kabul Grm?, e?itli Profesyonel I?ler zerinde Yap?lan Bu al??ma, ?encinin nite Boyunca Edindi?i Bilgi Ve Tecrbesini Kendi Proje Ve Prodksiyonlar?na Aktarmas?n? Hedeflemektedir. Bu nite ?rencinin Daha Ileride Yapaca?? Projeleri ?rencinin; Analiz, Kritize Etme, Yarat?m Yeteneklerini Geli?tirir.

nite 2: Kritik Mzik Dinleme
Bu nitenin Amac? ?renciye De?i?en Ve Geli?en Sektr Ierisinde Bir Performans Sanat?s?n?n, Prodktrn Ya Da Mhendisin Ihtiya Duyaca?? Kritik Dinleme Yetisini Kazand?rmakt?r.

nite 3: Mzik Sektr Ve Giri?imcilik
Bu nite, Mzik Endstirisi Ierisindeki Yap?lanmay?, Sektr Ierisindeki Para Ak??n? Ve Bireysel Giri?imcinin Roln Incelemektedir. Bireysel Giri?imcilerden, ok Uluslu ?irketlere Kadar Endstri Ierisindeki Organizasyonlar?n zellikleri Incelenir. En nemlisi, Bireysel Giri?imcilerin, Sektr Iin Gerekli Olan Kreatif Ve Ilgi ekici al??malar Yaratma Yetilerini Nas?l Geli?tirmeleri Gerekti?ini Kapsamaktad?r.

nite 4: Mzik, Gvenlik, Kanun Ve Kurallar?
Bu nite Mzik Sektr Ierisindeki Yasal Zorunluluklar, Sa?l?k Kurallar? Ve Ki?inin Gnlk al??mas? S?ras?nda Dikkat Etmesi Gereken Gvenlik Kurallar? Ile Ilgilidir. Mzik Sektr Ile Ba?lant?l? Olarak; Elektrik, Ses ?iddet Seviyeleri, Fiziksel Gvenlik Gibi Konular? Ierir.

nite 5: Mzikal Fark?ndal?k
Bu nitenin Amac?; ?rencinin, Mzik Ve Sound Dizayn Endstrisi Ile Ilgili Olarak Sound'un Do?as? Hakk?nda Genel Bir Bilgi Birikimi Sa?lamas?d?r. Bu, Sesin Fiziksel zelliklerinin Ve Insan Duyumunun Incelenmesi Ile Gerekle?tirilir. ?rencilerin Dinleme Yetileri Geli?tirilirken, Birbirinden Farkl? Akustik Ortamlar? Alg?lamalar? Sa?lan?r. ?renciler De?i?ik Enstrmanlar?n Akustik zelliklerini ?renirken, Akustik evrenin De Bu zellikleri Nas?l Etkiledi?ini ?renirler.

nite 6: Proje Realizasyonu
Bu nite Performans Sanatlar? Ile Ilgili Profesyonel Bir al??ma Iin Gerekli Olan Niteliklerle ve Bir rnn profesyonel retimi iin gerekli becerileri kazand?rmakla ilgilidir. Proje Ierisindeki Bireysel Roller Ve Sorumluluklar Incelenir.

nite 7: Ara?t?rma
Bu nite ?renciye, Bir Performans Projesi Haz?rlamas? Iin Gerekli Olan Ara?t?rmay? Nas?l Yapmas? Gerekti?i Konusu ?retir. Ayr?ca ?rencinin Akademik Ara?t?rmalar?n Nas?l Yap?lmas? Gerekti?ini Ve Daha Ileride Bizzat Kendisi Taraf?ndan Kullan?lacak Olan Ba??ms?z al??malar? Nas?l Tamamlamas? Gerekti?i De nitenin Kapsam? Ierisindedir.

nite 9: Akustik
Bu nite Mzik Enstrmanlar?, Mzik Sistemleri Ve Mzi?in Yap?ld???, Kaydedildi?i Ve Performans Olarak Sunuldu?u Mekanlarla Iilgili Olarak Temel Akustik Bilgileri ?renciye Aktar?r. Basit Duyum Psikolojisi Ve Sesin Alg?lan???/Psiko-Alg? Da nitenin Konular? Ierisindedir.

nite 13: Audio Mastering Ve retimi
Bu nitenin Ieri?ini Mastering Mhendislerinin  Ve Mastering Stdyolar?n?n Sektr Ierisindeki Grevleri Olu?turur. ?renciye Mastering Iin Gerekli Olan Kritik Dinlemenin Nas?l Yap?lmas? Gerekti?i, Nas?l Problem Tespiti Yapmas? Ve zm retmesi Gerekti?i Uygulamal? Olarak Gsterilir.  Kay?t Srecinin Son A?amas? Olan Mastering'?n Kreatif Ve Dzeltici Faydalar? Hakk?nda ?renci E?itilir.

nite 14: Audio Post Prodskiyonu
Bu nite Audio Post-Prodksiyon Stdyolar?n?n I?levini Kapsar. Sesin Film, Televizyon, Reklam, Animasyon Ve Di?er Medyalarda Kullan?m? Hakk?nda ?renci Uygulamal? Olarak E?itilir.

nite 15: Audio Kay?t
Bu nitenin Amac? Audio Kay?t Sreci Ve Teknikleri Konusunda ?renciyi E?itmektir. Ayr?ca Geleneksel Yntemlerin Ve Geli?en Teknolojinin Mzik Prodksiyonuna Katk?lar? da bu nitenin ieri?idir.

nite 17: Film Ve Televizyon Iin Beste
Bu nitenin Amac? De?i?ik Medya Ortamlar? Iin (zellikle Film Ve Televizyon) Bir Mzikal Kompozisyon Yaratmak Iin Gerekli Geleneksel Ve Gncel Bilginin ?renci Taraf?ndan Anla??lmas?n? Sa?lmakt?r. De?i?ik Medya Ortamlar? Iin Kompozisyon Ve Senkronizasyonun Nas?l Yap?ld???n? Ve Sinema Ve Broadcast Endstrisi Iin Prodksiyon Srecini Ve Bu Sre Ierisinde Mzik Bestecisinin Roln Inceler.

nite 18: Bilgisayarla Mzik Prodksiyonu
Bu nitenin Ieri?ini, Mzikal Yarat?m Sreci Ierisinde Bilgisayar Ve Ili?kili Cihazlar?n Rol Ve Kullan?m? Olu?turur. e?itli Donan?m Ve Yaz?l?mlar?n Prodksiyon Srecine Katk?lar?n? Inceler.

nite 25: Performans Teknolojisi
Bu nite Teknolojinin Bir Mzikal Performans Ierisine Nas?l Uygun Ve Kreatif Biimde Entegre Edilebilece?ini ara?t?r?r. Performans Etkinlikleri S?ras?nda Kullan?lan teknik donan?m Ve yaz?l?mlar? inceler. I??k, sahne, truss, ses tasar?m teknikleri show ak???na karar verebilen teknik sorumlular yeti?tirir.

nite 44: Sound Yarat?m? Ve Maniplasyonu
Bu nite a?da? Mzik Prodksiyonlar? Iin Sound Yarat?m Yntemleri Ve Tekniklerini Kapsamaktad?r. Mevcut Teknolojiyi Maniple Etme Ve Geli?mekte Olan Yeni Teknolojinin De Takip Edilmesi Ve Bunlarla Yap?labileceklerin ?renci Taraf?ndan Alg?lan?lmas?n?n Sa?lanmas? Dersin Konular? Ierisindedir.

nite 46: Stdyo Prodksiyonu
Bu nitenin Amac? ok Kanall? Kay?t Stdyolar?nda Kullan?lan Mzik Prodksiyon Srecinin evre, Prosedrler, Ekipmanlar Ve Kullan?lan Tekniklerin Analizinin Yap?lmas?d?r. Profesyonel Standartlarda Bir Proje Haz?rlamak Iin Gerekli Mzikal Ve Teknik Gereksinimler Hakk?nda ?renci E?itilir.


Şuan Buradasınız Ana Sayfa