UZMANLIKLAR

Mzik Prodksyion

Music Producer : Bir mzik fikrinin akla d?t? andan sat??a sunuldu?u ana kadar, eserin d?? pazara sunulabilmesi iin teknik ve yarat?c? bilgi ve d?ncelerini artistin ve performans?n do?ru piyasay? bulmas?n? sa?layacak ?ekilde uygulamak ve performans? artistin zelliklerini yans?t?r hale getirir.

Record Producer : Prodksiyon plan? yap?lm?? bir albmn stdyo kay?t a?amas?n?, gzlemlemek, planlamak, ynetmek ve plan? asl?na uygun tamamlamak grevlerini yerine getirir.

Sound Designer : nceden kay?t edilmi? sesleri temin ederek, zelle?tirip, maniple ederek, film, tiyatro, konser performans?, mzik kayd?, bilgisayar ve oyun sektrlerinde ortama bir alan ve derinlik kazand?rma tasar?m? yapar.

Foley Recording Artist/Editor : Canl? kay?tlar?n yap?labildi?i yarat?c? bir stdyoda e?itli aksesuarlar kullanarak film iin ses efektleri yarat?r.

Digital Audio Operator/Post Production : kay?t, editleme, mix, master haz?rlama, foley simulasyonu, diyalog, ses tasar?m?, ses efekt, doblaj, oyun ses tasar?m?, film ses tasar?m?, mzik ses tasar?m?, i?lemlerini, dijital audio al??ma istasyonlar?nda yrtlecek i?lemleri uygulamaktan sorumludur.

Mix Engineer: n kay?tl? ses kanallar?n?n, volme, frekans, pan pozisyonlar? ve efekt kar???mlar?n? dengeleyerek, ok kanall? enstrman ve vokal kay?tlar?n?, son ?ekline haz?rlar

Performance Engineer : Ses, ???k, sahne, truss gibi show dnyas?n?n gerektirdi?i teknik donan?mlar?n tamam?na hakim olarak, showun grsel, i?itsel tasar?m ve performans?n sreklili?ini sa?lar.

Mastering Engineer : n kay?tl? dijital veya analog audio materyalleri, mono, stereo, ok kanall? halden CD veya plak gibi sat??a sunulabilir hale getirir.


Şuan Buradasınız Ana Sayfa