E??T?M MODEL?

Visual Arts
Gnmzde sektrler teknolojinin h?z?na ayak uyduracak ?ekilde srekli bir geli?im ierisindedir. Bilgi teknolojiye temel olu?turacak bir sistem zerine kurulmam??sa 2 y?l ierisinde sektrde kullan?lamayacak bir zaman kayb? olarak kar??n?za ?kar. E?itim temel tasar?m ilkelerinden ba?lay?p, foto?raf, video, 3 boyutlu animasyon, reklam ve halkla ili?kiler deste?i verip sizleri tam te?ekkll birer grsel ileti?im tasar?mc?s? haline getirmeyi amal?yor ve e?itim program?m?z?n fark?, ?rencimizin piyasadaki ba?ar?s?n? olu?turuyor.

1- Temel Tasar?m : Grsel mesaj? 4 k?eli bir zemin zerinde d?nrsek, iyi bir mesaj?n di?er bir deyi?le grsel ileti?im tasar?mc?s?n?n, renk, ?ekil, kompozisyon bilgisine hkim olmas? gerekir. Bu dersin ad? temel tasar?m e?itimidir verilecek mesaj?n kompozisyonunu do?ru planlamak iin bu e?itimi mimarlar, grafikerler, heykelt?ra?lar, foto?raf?lar ve ynetmenler al?rlar.

2- Sayfa Tasar?m? : Eskiden film ve foto?raf birtak?m kimyasallar yard?m?yla banyo edilirdi, art?k dijital teknolojinin geli?mesiyle bu i?lem yerini grafik tasar?m yaz?l?mlar?na b?rakt?.Dura?an kare olan foto?raf iin bu yaz?l?m?n ad? photoshoptur. Kareler aras?ndaki renk uyumu ve grsel mesaj bu programla dzenlenir. Filtreleme, renk dzeni, netlik, ???k uyumu ve kompozisyon teknikleri bu program vas?tas?yla ekrana aktar?l?r.

3- Kamera ve I??k: Temel tasar?m ve photoshop ile grsel mesaj? dzenleme tekniklerini bir araya getirebilmek iin ilk ad?md?r. Foto?raf ekim tekniklerini ?renerek, video ekimine geildi?inde ba? edilmesi gereken di?er iki unsur olan zoom ve grnt hareketi olmaks?z?n mesaj verebilmeyi ?retiyoruz.

4- Animasyon : Bir grsel mesaj? olu?turmadan nce haz?rlanmas? gereken unsurlardan biri storyboard olu?turmak veya 2 boyutlu bir cisme hareket kazand?rarak ,bir izime hareket imkan? sa?lamak animasyon programlar?n?n size ?retisi olacakt?r.

5- oklu Medya Tasar?m? : Haz?rlanan grntler; animasyon, grafik bilgileri, web tasar?m?, flash men haz?rlama ve temel montaj programlar? da eklenerek sunuma haz?r hale gelir.

Şuan Buradasınız Ana Sayfa