DERSLER

Visual Arts
Sanat Tarihi ve Film Grameri : Sanat tarihi nitesi Greko-Roman dnemden 20. yy a kadar olan nemli sanat eserlerini, onlar? reten a?lar ve medeniyetlerin entelektel arka plan? ba?lam?nda inceleyerek ?rencilere tan?t?r.

Grafik Tasar?m ve Sayfa Tasar?m? : Grafik tasar?m nitesi e?itli artistik stil al??malar? do?rultusunda, temel kompozisyon, tasar?m, sanat, renk ve grafik bilgileri sa?lar. Ayr?ca, ?rencilere bas?l? veya grntlenen sayfa tasar?mlar?n?n nas?l btncl bir grafik element olarak tan?mlanaca??n? da ?retir.

Web Tasar?m? : Web tasar?m nitesi, world wide web iin, sektrde en ok kullan?lan web yaz?l?m softwarelerini kullanarak yarat?c? ve i?levsel ierikler haz?rlaman?n yan? s?ra, html ve java script uygulamalar?n? da zm odakl? kullanmay? ?retir.

Kamera ve I??k? : Bu nitede ?rencilerimiz, sinematografi esaslar?n?, kameran?n gzyle grerek, yeni bir gereklikle tan??arak deneyimler. nite ayr?ca temel color correction ve HMI, floresan ve tungsten kaynaklar?n? kullanarak kamera filtrelemeyi de kapsar.

Grsel Alg?: Grsel Alg?lama, gz ve ???k ile yap?lan alg?lama eyleminden kaynaklanmaktad?r ve canl?lar?n geli?tirdi?i en etkili alg?lama metotlar?ndan biridir. Biyolojik bilgilerin psikolojik yakla??mla harmanland??? nitede ?renci sundu?u tasar?m?n veya rnn kitleye nas?l ula?t??? ve kitlede nas?l bir izlenim b?rakt??? temel bilgisini edinir.

Foto?raf Teknikleri : Foto?raf?l?k nitesinde ?rencilere siyah-beyaz foto?raf?n temel prensipleri tan?t?l?r ve kamera teknikleri, kompozisyon, pozlama bilgisi ve siyah-beyaz filmlerin banyo sreleri ?retilir.

Senaryo Yazarl???: Bu nitede ?renciler, hikaye, karakter, set ve point of view gibi kurgunun geleneksel ?elerini analiz ederken, senaryo okuma, yazma ve anlamada da tecrbe kazan?r. ?renciler, grsel hikaye anlat?m? sanat?na odaklan?rken, birok film yap?m tekni?ini herhangi bir film veya televizyon projesine adapte etmeyi ?renirler.

Kurgu Teknikleri? : Kurgu teknikleri nitesi, estetik kurgu konseptlerini ve bir hikaye anlat?c?s? olarak kurgucunun roln anlat?r. ?renciler ayr?ca, diyalog kurgusu, sahne gei?leri, zaman ve mekan alg?s?, tempo, ses efektleri, grsel efektler ve mzikle kurgu gibi pek ok post-prodksiyon kavram?n? da ?renir.


Şuan Buradasınız Ana Sayfa