DERSLER

Radyo Tv Sinema
DERS PROGRAMI / MFREDAT

nite 1 Sanat Sosyolojisi:
Sanat Tarihi nitesi Greko-Roman dnemden 20. yy'a kadar olan nemli sanat eserlerini,onlar? reten a?lar ve medeniyetlerin entellektel arka plan? ba?lam?nda inceleyerek ?rencilere tan?t?r.

nite2 Medya Endstrisi:Bu nitenin amac?; ?rencilerin medya endstrilerini anlay?p bu konudaki bilgilerini daha da geli?tirmelerine yard?mc? olmakt?r.nite ?rencileri medya sahiplerinin i?le ilgili davran??lar?n? ara?t?r?p de?erlendirmeyi, medya organizasyonlar?n?n iinde al??t??? ekonomik, ideolojik ahlaksal ve dzenleyici kontrol edici ba?lamlar? inceleyip de?erlendirmeyi, teknolojinin medya endstrisi zerindeki bugne kadar olmu? ve gelecekte olacak olan etkileri incelemeyi ve de?erlendirmeyi ?renmeye angaje etmektedir. Bu ekirdek niteyi stlenen ?renciler setikleri do?rultuda al??malar?n?n oda?? olarak belirli bir medya endstrisi sektr zerinde semek isteyeceklerdir.

nite 3 Ara?t?rma Teknikleri:
Bu nite, belgesel senaryolar? ve iyi planlan?p donat?lm?? tiyatro eserleri gibi performans projelerini geli?tirip destekleyebilecek geni? bir aral?ktaki ara?t?rma tekniklerini ?retmektedir. ?rencilerin akademik dzeydeki ara?t?rma becerilerini geli?tirmelerine yard?mc? olacak ve kendilerinin daha da ilerletmeyi d?nebilecekleri ba??ms?z al??malar?n? tamamlamalar?n? kolayla?t?racakt?r. Bu nite ayr?ca ?rencilerin yaz?l?, grafiksel ve sunumsal becerilerini de geli?tirmeyi amalamaktad?r.

nite 4 Medya Projesi:
Grsel Alg?lama, gz ve ???k ile yap?lan alg?lama eyleminden kaynaklanmaktad?r ve canl?lar?n geli?tirdi?i en etkili alg?lama metotlar?ndan biridir. Biyolojik bilgilerin psikolojik yakla??mla harmanland??? nitede ?renci sundu?u tasar?m?n veya rnn kitleye nas?l ula?t??? ve kitlede nas?l bir izlenim b?rakt??? temel bilgisini edinir.

nite 5 Prodksiyon Ynetimi:
Bu nite ?rencilere yap?m ynetim konusundaki bilgilerini gsterme f?rsat? vermektedir. ?renciler bir yap?m?, yap?m planlama, kaynak ynetimi ve insan ynetimi becerilerini kullanarak planlay?p yneteceklerdir. ?renciler bir yap?m? tamamlamak iin yap?m zaman izelgesi, bte ve lojistik bilgi olu?turacaklard?r.

nite 8 Pratik Uygulamalar:
nitenin amac? faydal? prodksiyon tekniklerini tan?tmakt?r. ?rencilere, ses ve grnt kay?tlar? alabilmelerini sa?layacak e?itli teknikler ve teknolojiler anlat?lacakt?r. Ayr?ca bitmi? grsel eserler retmelerini sa?layacak olan edit tekniklerini de grecekler. Bu nite ?renciye di?er nitelerde ihtiya duyacaklar? temel bilgi ve yetene?i sa?layacakt?r.

nite 9 Kariyer Geli?imi:
Bu nite, ?rencinin medya endstrisindeki kariyer geli?iminin fark?na varmas?n? sa?layacak ve geli?tirecektir. ?renciler endstrinin yap?s?n? ve i? edinme ?artlar?n? inceleyecek, i? bulabilecekleri yollar? belirleyecekler. Ayr?ca da kendilerini geli?tirmek iin gerekli kaynaklar? ve materyalleri haz?rlayarak gerekli plan yapma becerisini ?rencilere ?retmeyi amalam??t?r.

nite 25 Film ?in Ses Tasar?m?: Grntye 3.boyut kazand?ran ses mesajlar?n? olu?turma a?amalar?n? ?retir. Lokasyon Kay?t, Foley, FX Tasar?m?, Ses Tasar?m? ve Audio Post Prodksiyon uygulamalar? sektrde seni di?erlerden ay?racak temelleri haz?rlayacakt?r.

nit 27 Kurgu Teknikleri:
Bu nitenin amac? estetik kurgu konseptlerini ve bir hikaye anlat?c?s? olarak kurgucunun roln anlat?r. ?renciler ayr?ca, diyalog kurgusu, sahne gei?leri, zaman ve mekan alg?s?, tempo, ses efektleri, grsel efektler ve mzikle kurgu gibi pek ok post- prodksiyon kavram?n? da ?renir.

nite 29 Ynetmenlik: Bu nite, ?rencilere bir film, televizyon ve video endstrisinde ynetmen gibi davranma becerisini geli?tirecektir. Bir ynetmenin rol, bir grup film, televizyon ve video rn analiz edilerek ara?t?r?lacakt?r. De?i?mez bir ?ekilde bir grup film, radyo yay?n? (broadcast) ve i?birli?i (corporate) rnler kesitinde ynetmenin rol de?i?ecek ve ?renciler hangisinde bu role uyum sa?layacaklar?n? geli?tireceklerdir. Bu nite ?rencilere bir film, televizyon ve video endstrisinde ynetmen gibi davranma becerisini geli?tirecektir. Bu nite uygulamalar yolu ile ?rencilere temel ynetmen roln becerilerini nas?l ortaya koyacaklar?n? gsterecektir.

nite 30 Reklam Videosu Prodksiyonu: Bu nite, promosyonlu video rnlerinin mesleki uygulamas?n? ve promosyonlu videolar? retmek iin gerekli plan yapma becerisini ?rencilere ?retmeyi amalam??t?r.

nite 35: Film ve TV iin Senaryo Yaz?m? (kurgu) Bu nite; bir senaryo grevlendirme i?leminde ?rencilerin anlamalar?n? geli?tirmeyi ve hareketli grntde hayali rnlerin ihtiyac? olan standart yaz?lar? retecek yetenek gereksinimlerine yard?mc? olmay? amalam??t?r.

nit 46 Kamera ve I??k: Sinematografi esaslar?n?, kameran?n gzyle grerek, yeni bir gereklikle tan??arak deneyimler. Ayr?ca temel color correction ve HMI, floresan ve tungsten kaynaklar?n? kullanarak kamera filtrelemeyi de kapsar.

nite 37 Film al??malar?: Bu nite, ?rencilere sinemay? anlayabilecekleri teorik bir ereve haz?rlar. Sinema ilk gnlerinden itibaren teorikle?tirilmi?tir, bu da olduka geli?mi? bir grsel anlam teorisine yol am??t?r. Bu nite arac?l???yla ?renciler sinematik teoriye yak?nla?acak ve bunu sinema metinlerine uygulayabilecekler. Ayr?ca bu anlay??? kendi i?lerine de uygulayabilir ve bir yenilik iin temel alabilirler.

nite 49 ?? Tecrbesi: Bu nite; ?rencilere ilgili medya sektrnn gerek al??ma ortamlar?nda kredi kazanma f?rsat? sa?lar. ?rencilere ?rendiklerini ve yeteneklerini al??ma ortam?nda sunabilme imkan? sa?lar. Ayn? zamanda pratik sektrel uygulamalarla aktar?labil yetenekleri geli?tirmelerine olanak verir. ?rencilerden beklenen gerek i? ortam?na profesyonel dzeyde uyumlanabilir.


Şuan Buradasınız Ana Sayfa