UZMANLIKLAR

Radyo Tv Sinema
Film Ses Teknisyenli?i : Filmlerin ekimi s?ras?nda seslerin hangi mikrofon ve tekniklerle kaydedilece?inden, sonradan grntye senkron edilen seslerin ve mzi?in dijital ortamda edit edilmesi, sesin surround sistemlere uyumlu hale getirilmesine kadar geni? bir yelpazeyi kapsayan e?itimi vermeyi ve sektr iinde staj imkan?yla bu bilgileri peki?tirmeyi amalar.

3D Editr : 3 boyutlu yaz?lar?n ve animasyonlar?n yap?lmas? filme katt??? grsellik bak?m?ndan ok nemlidir. Bilgisayar yaz?l?mlar?n?n etkili kullan?m? sayesinde 3D editr her trl program materyaline etkili bir yn kazand?r?r. o?u reklam filmleri ve k?sa tan?t?m filmlerinin yap?lmas?, modellemeler 3D editrn yapt??? i?lerdir.

Sanat Ynetmeni : Bir filmin kostm tasar?m? ve dekorundan sorumlu ki?idir. Senaryoda yer alan mekanlar?n ve aksesuarlar?n ekrana ynetmenin kafas?ndaki ?ekliyle yans?mas?n? sa?lar.

I??k Ynetmeni : I??k yap?m?n? denetleyen ve tm ???k biriminin ba?l? oldu?u ki?idir.

I??k ?efi : Ynetmenin kendisinden iste?i do?rultusunda, dekor kurulduktan sonra, ayd?nlatma kurallar?na uygun biimde ???klar? yerle?tirir. Program?n yap?s?na gre filtre kullan?m? ve di?er konularda yarat?c?l?k ???k ?efinden beklenir.

Dekor Tasar?m ve Uygulama : Ynetmenin istekleri do?rultusunda, ynetmen asistan? ve program asistanlar?n?n kendisine verdi?i malzemeleri program?n ieri?ine uygun biimde yerle?tirir.

Makyz : Program ve ynetmen asistan?n?n kendisine getirdi?i, sunucu, konuk vb. ki?ilerin makyaj?n? yapar.

Set Foto?raf?s? : Ynetmenin programda grev alan yetkililer ile yapt??? toplant?dan ba?lamak zere, kay?ttan ?k?ncaya kadar geen a?amalar? foto?raflar ve ekim a?amas?nda devaml?l?k iin de nemli bir role sahiptir. Toplant?, ???k al??malar?, kamera al??malar?, sunucu ve konuk al??malar?, dekor al??malar?, yay?n al??mas? vb al??malar? da grntler.

Ynetmen: Oyuncular?n rollerini da??t?p oyunu dzenleyen, metin, yorum, dekor, mzik gibi ?eler aras?nda birlik sa?lamaya al??an kimsedir. Film ynetmeni bir senaryo temelinde, filmin artistik ve dramatik ynlerini dzenleyen ki?idir.

Yap?mc? : Bir filmin yap?m?n? stlenen ki?idir. Filmin btesine gre personeli, da??t?m?, ve ba?lang?c?ndan tamamlanana kadar olan film yap?m srecinin tm safhalar?n? planlar.

Senaryo Yazar?: Seyirciyi filme ba?layan en nemli unsur olan senaryonun, ham fikir halindeki ykden ba?layarak ak?c? bir film haline gelene kadar geti?i a?amalar? kurgular.

Kameraman: Sinema veya televizyonda kamera ile grnt eken ki?idir.Kayd?rma, crabbing, zoom, netlik ayarlar?n? yapar, aralar?n? kontrol eder. Ynetmen, stdyo ?efi, yap?m asistan? ve grnt ynetmeniyle birlikte al???r.

Editr/Post Prodksiyon: ekimler bittikten sonra btn materyali bir araya toplay?p s?ral? bir i? ?karmak grsel yap?mlar?n en zor k?s?mlar?ndan biridir. Bu uzmanl?k montaj ve post prodksiyonda kullan?lan Avid ve After Effects gibi yaz?l?mlar? ileri biimde kullanarak binlerce ham grntden s?ral? ve anlaml? bir film olu?turur.

Şuan Buradasınız Ana Sayfa