Kendi Program?n? Kendin yap

DAW e?itim program?, mzik retim srecinin teknik veya tasar?m yanlar?n?, modller halinde ?renebilmenize imkan sa?lar. Hedef audio retim ve i?lemleme prensiplerini ?renmek oldu?u halde Protools, Logic, Cubase, Ableton, Reaktor arayzlerinden  birini seerek e?itim srecinize e?lik edecek arayze ve Audio teorisi asil olmak zere a?a??daki modlleriden birini seerek e?itim ieri?inize kendiniz karar verebilirsiniz.

Audio Teorisi..............................................................................3 saat-ZORUNLU

     Ses fizi?i

     Sinyal ak???

     Analog teori ve digital teori

     Session olu?turma

     Sistem optimizasyonu

Mzik Yaz?l?m?/Senkron Yaratma....................................................6 saat

     ?ark? yap?s?na gre ?ablon haz?rlama

     Groove yakalamak iin loop kullan?m?

     Tempo kanallar? olu?turma-Groove Agent-

     Gerek ve emlasyon enstrman kayd?

     Audio i?lemleme

     Audio efekt ve dinamik i?lemciler

Ses Tasar?m?/retimi...................................................................6 saat

     Yarat?c? audio varyasyonlar? ve synthesis teknikleri       

     Midi hardware ve software zellikleri ve kullan?m?

     Virtual Synthesizer ve rnekleyiciler

     Time stretch ve pitch dzeltme

Kay?t/Editting...........................................................................6 saat

     Kanal giri?, ?k?? ve sinyal yollar?

     Vokal kayd?, gitar kayd? ve i?lemciler

     Editleme teknikleri

     retimi geli?tirme

     Vocal comping

Post Prodksiyon/Miks Teknikleri................................................6 saat

     Temel miks kurallar?

     Sahneleme

     ??lemcilerin kullan?m s?ras? ve nemi

     Miks Teknikleri

     Paralel Compression

Final Mix / Mastering.................................................................6 saat

     Bounce alma

     Miks mastering

     Ambalajlama

     Final CD yazmak