M?MAR S?NAN' I GER? GET?REMEY?Z AMA SÜLEYMAN?YE'Y? YA?ATMAK EL?M?ZDE

"?stanbul ?l Müftülü?ü taraf?ndan al?nan valilik onay?yla, Galatasaray ITM taraf?ndan yürütülen ara?t?rma hakk?nda ön bilgilendirme raporudur.;"

Süleymaniye Camii Klasik Osmanl? Mimarisinin en önemli örneklerinden biridir. Elli y?la yak?n bir süre Osmanl? ?mparatorlu?u'nun

mimarba??l???n? yapan Mimar Sinan ço?unlu?u ?stanbul'da olmak üzere ülkenin her yan?na da??lm?? eserleriyle Klasik Osmanl?-Türk mimarisini doru?una ula?t?rm??t?r.

Son zamanlarda cemaatten "hutbe ve vaazlar?n anla??lmamas?" hususunda müftülü?e gelen yo?un ?ikayetler üzerine ?stanbul ?l Müftülü?ü taraf?ndan al?nan valilik onay? ile 11 Kas?m 2011 Galatasaray ITM ve SG PRODER i?birli?i içerisinde bir çal??malara ba?lat?lm??t?r.

Yap?lan ara?t?rma, analiz ve ölçümlerle ?ikayetlere konu olan s?k?nt?lar tespit etmekle beraber, bulgular?n etkisiyle ara?t?rmalar geni?lemi? Mimar Sinan'?n ses enerjisiyle ifade etti?i ?ifreler de incelenmi?tir. Özetle bulgular ?öyledir;

"Mimar Sinan'?n Süleymaniye'deki in?aa etti?i yap?, sadece sesi duvarlardan yans?tarak veya kubbelerde toplayarak Camiye yaymaktan ibaret de?ildir. Mimar Sinan'?n kurgusu, Mihrap, Minber ve Müezzin mahvilinden sadece insan sesini belli bir makam ve tonda 3500 metre kare olan cemaatin bulundu?u alana da??lmas?n? sa?layan bir yap?dad?r. Yap? ?nsan sesi d???ndaki sesleri güçlendirmeye odakl? de?ildir. Mimar Sinan'?n kurdu?u ses düzeni yüzey materyallerinden yans?yan seslerle ölçülebilecek ve de yüzey materyallerinin de?i?mesiyle bozulacak veya yok olacak kadar basit bir sistem de?ildir. Süleymaniye Camii'nde sesi hava transferinin d???nda mekan?n içerisinde güçlendiren ve da??tabilen ba?ka bir transfer yöntemi ke?fedilmi?tir."

Yan? s?ra bugüne kadar yap?lan ara?t?rma ve analizlerden farkl? olarak Sonar ve Simulasyon tekni?iyle caminin orijinal materyallerinin ve yenilenen yüzey materyallerinin frekans analizleri ve kay?tlar? yap?larak, 1500'lü y?llardaki orijinal akustik yap?s?n? dinleyebilece?imiz bir CD çal??mas? yap?lm??t?r. Bu CD'de raporun aç?klanmas?yla birlikte bu kay?tlar? dinlemek ve camiinin orijinal sesiyle bugününü kar??la?t?rmak mümkün hale gelecektir, ancak çal??malar?m?z ve ekibimizin medya da bugünlerde yans?t?ld??? gibi akustik yap?daki bu farklardan sorumlu tutma aray??? yoktur ve bunu tespit edebilme imkan?da yoktur. Çal??malar?m?z Sinan'?n dehas? ve sesle ifade etti?i ?ifreleri anlamak, ula??l?r hale getirmek ve mümkün oldu?u ölçüde orijinaline dönü?ün yolunu açabilmek hedefindedir.

"10 ayd?r bilimsel bir heyetle yürüttü?ümüz ve hala devam eden çal??malar?m?z?n teknik detaylar? Say?n Abdurrahman Binbir'inde bahsetti?i gibi bayramdan sonra aç?klanacakt?r. Mimar Sinan'?n bu muhte?em eserinde bulunan özellikler, bugünün teknoloji ve hesaplar?yla bile dünyaya parmak ?s?rtabilecek de?erde ve mükemmelliktedir."

SÜDEN PAM?R

Galatasaray ITM Kurucusu

Ses Mühendis


Şuan Buradasınız Ana Sayfa