Sertifikal? Programlar

  • PDF

SERT?F?KALARI

Bir konu ile ilgili basit kuramlarda iyi bilgi sahibi olmakla beraber problem zmleri hakk?nda nas?l de?i?ik yntemler kullanacaklar?n? ?retmeyi amalar. Profesyonel sorguyu iyi bilip, i? iin gerekli ki?isel sorumlulu?u almas?n? sa?layacak gerekli becerileri vermeyi hedefler. Ait olduklar? seviyenin diplomalar ile ayn? krediye sahiptir.

MEB SERT?F?KALARI

Mevcut i?gcne, i?inde daha verimli ve ba?ar?l? olmay? sa?layacak dzeyde, "Ya?am Boyu E?itim" anlay??? ile say?sal okur yazarl?k kazand?racak ?ekilde haz?rlanm??t?r. Meslek standartlar? kurumu arac?l??? ile uluslararas? entegrasyon, sertifika ve akreditasyon dzenlemeleri devam etmektedir. ?rak, kalfa ve ustalar?n e?itimi ile okullarda yap?lan mesleki e?itime ili?kin esaslar? dzenlemektir.

Cuma, 11 Mart 2011 11:38 tarihinde güncellendi


Şuan Buradasınız Programlar?m?z Sertifikal? Programlar