DERSLER

Ses Mhendisli?i
nite 1: Sanat Felsefesi

Bu nitenin amac?; popler kltr ve popler kltrn ieri?ini olu?turan ?elere bir giri? yapmakt?r. Kabul grm?, e?itli profesyonel i?ler zerinde yap?lan bu al??ma, ?rencinin nite boyunca edindi?i bilgi ve tecrbesini kendi proje ve prodksiyonlar?na aktarmas?n? hedeflemektedir. Bu nite ?rencinin daha ileride yapaca?? projeler de; analiz, kritize etme, yarat?m yeteneklerini geli?tirir.

nite 2: Kritik Mzik Dinleme

Bu nitenin amac?; ?renciye de?i?en ve geli?en sektr ierisinde bir performans sanat?s?n?n, prodktrn ya da mhendisin ihtiya duyaca?? kritik dinleme yetisini kazand?rmakt?r.

nite 3: Mzik Sektr Ve Giri?imcilik

Bu nite, mzik endstrisi ierisindeki yap?lanmay?, sektr ierisindeki para ak???n? ve bireysel giri?imcinin roln incelemektedir. Bireysel giri?imcilerden, ok uluslu ?irketlere kadar endstri ierisindeki organizasyonlar?n zellikleri incelenir. En nemlisi, bireysel giri?imcilerin, sektr iin gerekli olan kreatif ve ilgi ekici al??malar yaratma yetilerini nas?l geli?tirmeleri gerekti?ini kapsamaktad?r.

nite 4: Mzik, Gvenlik Kanun Ve Kurallar?

Bu nite mzik sektr ierisindeki yasal zorunluluklar, sa?l?k kurallar? ve ki?inin gnlk al??mas? s?ras?nda dikkat etmesi gereken gvenlik kurallar? ile ilgilidir. Mzik sektr ile ba?lant?l? olarak; elektrik, ses ?iddet seviyeleri, fiziksel gvenlik gibi konular? ierir.

nite 6: Proje Realizasyonu

Bu nite performans sanatlar? ile ilgili profesyonel bir al??ma iin gerekli olan niteliklerle ve bir rnn profesyonel retimi iin gerekli becerileri kazand?rmakla ilgilidir. Proje ierisindeki bireysel roller ve sorumluluklar incelenir.

nite 9: Akustik

Bu nite mzik enstrmanlar?, mzik sistemleri ve mzi?in yap?ld???, kaydedildi?i ve performans olarak sunuldu?u mekanlarla ilgili olarak temel akustik bilgileri ?renciye aktar?r. Basit duyum psikolojisi ve sesin alg?lan???/psiko-alg? da nitenin konular? ierisindedir.

nite 13: Audio Mastering Ve retimi

Bu nitenin ieri?ini ;mastering mhendislerinin ve mastering stdyolar?n?n sektr ierisindeki grevleri olu?turur. ?renciye mastering iin gerekli olan kritik dinlemenin nas?l yap?lmas? gerekti?i, nas?l problem tespiti yapmas? ve zm retmesi gerekti?i uygulamal? olarak gsterilir. Kay?t srecinin son a?amas? olan masteringin kreatif ve dzeltici faydalar? hakk?nda ?renci e?itilir.

nite 14: Audio Post Prodksiyonu

Bu nite audio post-prodksiyon stdyolar?n?n i?levini kapsar. Sesin film, televizyon, reklam, animasyon ve di?er medyalarda kullan?m? hakk?nda ?renci uygulamal? olarak e?itilir.

nite 15: Audio Kay?t

Bu nitenin amac? audio kay?t sreci ve teknikleri konusunda ?renciyi e?itmektir. Ayr?ca geleneksel yntemlerin ve geli?en teknolojinin mzik prodksiyonuna katk?lar? da bu nitenin ieri?idir.

nite 25: Konser Sistemleri

Bu nite teknolojinin bir mzikal performans ierisine nas?l uygun ve kreatif biimde entegre edilebilece?ini kapsamaktad?r. Performans etkinlikleri s?ras?nda kullan?lan donan?m ve yaz?l?mlar? inceler.

Şuan Buradasınız Ana Sayfa