E??T?M MODEL?

Music Production
ADIM 1- GRNT ??N MZ?K VE SES TASARIMI

?lk aya Protools yaz?l?m? ile edit ve montaj teknikleri konular?nda sektre gerek i?ler retecek hale gelerek ba?lars?n?z. Hedefiniz zel yap?m bir izgi film, reklam veya dizi filminin mzik, dublaj, ses tasar?m?, canl? ekimleri, efekt tasar?m? ve atmosfer seslerini yaratabilme kabiliyeti edinmektir.

ADIM 2- KOMPOZ?SYON TEKN?KLER?

Mzikal yap?lar ki?iden ki?iye, kltrden kltre de?i?iklik gsterebilir. E?itim, mzikal eserlerin de?i?ik kltrler aras?nda ortak bir dilde icra edilebilmesi iin gerekli notasyon, mzikal uyum, orkestrasyon, do?alama ve mzikal fark?ndal?k gibi temel mzikal becerilerin yan? s?ra sound uyumu, enstrman seimi ve prodksiyon teknikleri gibi pop, etnik, rock, elektronik, klasik ve jazz geli?tirilmi? kompozisyon becerilerini kapsayacak ?ekilde dzenlenmi?tir. ?kinci ay?n sonunda ?renci temel armoni ve klavye armonisine hakim olarak bir pop projesinde aranje yapabilecek yeteneklerini geli?tirir.

ADIM 3- PERFORMANS TEKNOLOJ?LER?

Prodksiyonun genelde gz ard? edilen a?amas?, ekranda veya albmde hedefleri yakalanm?? projenin, sahne zerindeki sunumudur. Bu a?amay? zorla?t?ran unsur, sahne tasar?m?, ???k tasar?m?, ses dzenleri ve ta??ma sistemleri uzmanl?klar?n?n birbirinden ba??ms?z disiplinler olmas?d?r. Performans teknolojileri e?itimi birbirinden ba??ms?z kabul edilen disiplinleri birle?tirerek, ses, ???k, sahne, truss sistemlerinin kurulumu, tasar?m?, imalat unsurlar? gibi konular? ?rencilere yo?un deneyim imkan? sa?layarak kazand?r?r. E?itim sresince ekipmanlar?n standart kullan?m yntemleri zerinde al??an ?renciler 3.ay?n sonunda de?i?ik trlere zel, yarat?c? konser sistem tasar?m ve kullan?m tekniklerine hakim dzeye gelir.

ADIM 4- PRODKS?YON TEKN?KLER?

Mzi?in fikir olarak akla d?t? andan tezghta yer al?ncaya kadar geirdi?i a?amalar?n irdelendi?i ders; 4. ay itibariyle pop, rock, etnik, jazz, elektronik ve klasik mzik trlerinin yarat?c? ve teknik yanlar?n? mercek alt?na al?r.

Fikir sahibinin (mzisyen) hedefleri ve ilgili trn gerekleri ve yarat?lmak istenen etkiye gre stdyo seans planlama, teknik cihaz seimi ve sinyal yolu zerindeki yeri, fikrin teknik ki?ilere aktar?m metodlar?, fikri hedefe ynlendiren bak?? a?lar?, e?itli yaz?l?m ve eklentilerle yarat?c? ve teknik sound tasar?mlar?, projeye zel al??malar ve elde edilen sonular?n, hedefe ynelik ak??a gre farklar? kapsanan alanlar dahilindedir.

ADIM 5- MZ?K TEKNOLOJ?LER?

Analog ve Dijital synthesizer teknolojisinde physical modeling ve sample-based, subharmonic veya granular sentezleme yntemleri ile gibi nokta teorisinden sound retebilece?imiz metodlar incelenir. retilen sesler, soundlar sat?? a?amas?nda markete ?kmak zere olan bir elektronik mzik prodksiyonunun nabz?n? olu?turur.

Subtractive, additive, wavetable, frequency modulation, phase distortion, phisical modeling, ve sample tabanl? sentezleyiciler ve sub, additive, wavetable, frequency modulation, phase distortion ses retim teknikleri ierisindedir.

ADIM 6- MUZ?K ??LETMEC?L???

Prodktr, mzik kompozisyon, kay?t ve performanslar?n?n sat?? ynetiminden direk sorumludur. Ba??ms?z birok organizasyonla komnikasyon halinde ve onlar? yneterek rnn sektrdeki yerini haz?rlar. Ba?ar?l? bir i? planlamas?, telif haklar?, mzik hukuku, organizasyon, da??t?m, tan?t?m, menajerlik gibi i dinamiklere hkim olmak gere?ini ortaya ?kar?r. Prodktrn, ynetiminden sorumlu oldu?u, mzik yay?mc?lar?, stdyolar, mhendisler, plak ?irketleri, kiralama ve online sat?? ?irketleri, performans haklar? rgtleri, rezervasyon acenteleri, tan?t?m ?irketleri, venler, sahne ekibi, menajerler mzik avukatlar?, gazeteciler, e?itimciler, mzik enstrman sat?c?lar? ve di?er bir sr ba??ms?z endstri organizasyonun al??ma prensipleri, e?itim konular?n? olu?turur.


Şuan Buradasınız Ana Sayfa