Armoni ve Aranje Teknikleri

Armoni ve Aranje

nite 1: Mzikal Fark?ndal?k

Bu nitenin amac?; popler kltr ve popler kltrn ieri?ini olu?turan ?elere bir giri? yapmakt?r. Kabul grm?, e?itli profesyonel i?ler zerinde yap?lan bu al??ma, ?rencinin nite boyunca edindi?i bilgi ve tecrbesini kendi proje ve prodksiyonlar?na aktarmas?n? hedeflemektedir. Bu nite ?rencinin daha ileride yapaca?? projeleri; analiz, kritize etme, yarat?m yeteneklerini geli?tirir.

nite 3: Mzik Sektr Ve Giri?imcilik

Bu nite; mzik endstrisi ierisindeki yap?lanmay?, sektr ierisindeki para ak??n? ve bireysel giri?imcinin roln incelemektedir. Bireysel giri?imcilerden, ok uluslu ?irketlere kadar endstri ierisindeki organizasyonlar?n zellikleri incelenir. En nemlisi, bireysel giri?imcilerin, sektr iin gerekli olan kreatif ve ilgi ekici al??malar yaratma yetilerini nas?l geli?tirmeleri gerekti?ini kapsamaktad?r.

nite 4: Mzik, Gvenlik Kanun Ve Kurallar?

Bu nite mzik sektr ierisindeki yasal zorunluluklar, sa?l?k kurallar? ve ki?inin gnlk al??mas? s?ras?nda dikkat etmesi gereken gvenlik kurallar? ile ilgilidir. Mzik sektr ile ba?lant?l? olarak; elektrik, ses ?iddet seviyeleri, fiziksel gvenlik gibi konular? ierir.

nite 6: Proje Realizasyonu

Bu nite performans sanatlar? ile ilgili profesyonel bir al??ma iin gerekli olan niteliklerle ve bir rnn profesyonel retimi iin gerekli becerileri kazand?rmakla ilgilidir. Proje ierisindeki bireysel roller ve sorumluluklar incelenir.

nite 44: Sound Yarat?m? Ve Maniplasyonu

Bu nite a?da? mzik prodksiyonlar? iin sound yarat?m yntemleri ve tekniklerini kapsamaktad?r. Mevcut teknolojiyi maniple etme ve geli?mekte olan yeni teknolojinin de takip edilmesi ve bunlarla yap?labileceklerin ?renci taraf?ndan alg?lan?lmas?n?n sa?lanmas? dersin konular? ierisindedir.

nite 18: Bilgisayarla Mzik Prodksiyonu

Bu nitenin ieri?ini, mzikal yarat?m sreci ierisinde bilgisayar ve ili?kili cihazlar?n rol ve kullan?m? olu?turur. e?itli donan?m ve yaz?l?mlar?n prodksiyon srecine katk?lar?n? inceler. E?itim tm mzik trlerini takip eden mzisyenlerin kendi al??malar?n? geli?tirmelerine imkan verecek ?ekilde tasarlanm??t?r. Mzi?e teknolojik pencereden bakarak, rn al?c?s? belli bir tre veya sektre sunulabilecek sound yap?s?na ula?t?rmay? hedefler. Bir fikirden ba?lay?p bir btn prodksiyon haline ula??ncaya kadar olan proje srecine k?lavuzluk ederek ?renciyi mzik piyasas?nda gl k?lar.

nite 17: Film Ve Televizyon ?in Beste

Bu nitenin amac?; de?i?ik medya ortamlar? iin (zellikle film ve televizyon) bir mzikal kompozisyon yaratmak iin gerekli geleneksel ve gncel bilginin ?renci taraf?ndan anla??lmas?n? sa?lamakt?r. De?i?ik medya ortamlar? iin kompozisyon ve senkronizasyonun nas?l yap?ld???n? ve sinema ve broadcast endstrisi iin prodksiyon srecini ve bu sre ierisinde mzik bestecisinin roln inceler.

nite 21: Armoni Ve Aranje

Bu nitenin amac? ;?renciye belli enstrman gruplar? iin basit dzenlemeler yapmay? ?retmektir.

nite 24: Klavye

Bu nite uygulamal? olarak ?renciye basit biimde klavye alabilmeyi ve bu konu ile iilgili temel bilgileri ?retir.


Şuan Buradasınız Programlar?m?z Sertifikal? Programlar Armoni Aranje Teknikleri